Chương VII - TỔ CHỨC THỰC HIỆN (Theo QĐ số 1111/QĐ-BHXH- 25/10/2011)


Ảnh mang tính minh hoạ
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

----------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
QUY ĐỊNH
Quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;
quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

MỤC LỤC
Chương I -  QUY ĐỊNH CHUNG

Chương II - ĐỐI TƯỢNG, MỨC ĐÓNG VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÓNG
     Mục 1 - BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC
     Mục 2 - BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN
     Mục 3 - BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
     Mục 4 - BẢO HIỂM Y TẾ

Chương III - HỒ SƠ VÀ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT
     Mục 1 - ĐỐI TƯỢNG CÙNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC, BHYT
     Mục 2 - ĐỐI TƯỢNG CHỈ THAM GIA BHXH
     Mục 3 - ĐỐI TƯỢNG CHỈ THAM GIA BHYT
    Mục 4 - CẤP LẠI, ĐỔI SỔ BHXH, THẺ BHYT VÀ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐÃ GHI TRÊN SỔ BHXH
     Mục 5 - THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

Chương IV - QUY TRÌNH THU; CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT
     Mục 1 - QUY TRÌNH THU; CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT LẦN ĐẦU
    Mục 2 - QUY TRÌNH CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH SỔ BHXH VÀ ĐỔI THẺ BHYT CÓ THAY ĐỔI THÔNG TIN
     Mục 3 - QUY TRÌNH CẤP LẠI SỔ BHXH, THẺ BHYT KHÔNG PHẢI THAY ĐỔI THÔNG TIN

Chương V - QUẢN LÝ THU, CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT
     Mục I - KẾ HOẠCH THU, CẤP PHÁT PHÔI SỔ BHXH, PHÔI THẺ BHYT
     Mục 2 - QUẢN LÝ THU
     Mục 3 - QUẢN LÝ PHÔI , CẤP PHÔI SỔ BHXH, PHÔI THẺ BHYT
     Mục 4 - CẤP VÀ QUẢN LÝ SỔ BHXH
     Mục 5 - CẤP VÀ QUẢN LÝ THẺ BHYT
     Mục 6 - KIỂM TRA TẠI ĐƠN VỊ THAM GIA BHXH, BHYT

Chương VI - HỆ THỐNG CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH, BIỂU MẪU VÀ CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

Chương VII - TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆNĐiều 70. Trách nhiệm của người tham gia:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai trong hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định tại văn bản này.

2. Người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN:

2.1. Khi di chuyển đơn vị, chuyển tỉnh, phải nộp lại thẻ BHYT còn hạn sử dụng cho đơn vị.

2.2. Tự bảo quản sổ BHXH trong thời gian bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc trong quá trình di chuyển hoặc tham gia BHXH tự nguyện.

2.3. Khi chuyển đến nơi làm việc mới, phải nộp sổ BHXH cho đơn vị để đăng ký với cơ quan BHXH. Trường hợp chuyển sang đơn vị mới nhưng đơn vị cũ chưa chốt được sổ BHXH thì phải khai báo số sổ BHXH để đăng ký tham gia, khi nhận được sổ BHXH phải nộp ngay cho cơ quan BHXH.

3. Người chỉ tham gia BHYT phải nộp 01 ảnh màu kích thước 3 x 4 cm khi có quy định cấp thẻ BHYT có ảnh.

Điều 71. Trách nhiệm của đơn vị, đại lý thu

1. Đơn vị:

1.1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị và người lao động theo quy định tại văn bản này.

1.2. Thường xuyên rà soát đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN để lập danh sách đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời cho người lao động theo quy định. Trường hợp không đăng ký hoặc đăng ký không đủ số lao động, đăng ký chậm hoặc không đúng tiền lương, tiền công đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

1.3. Bảo quản sổ BHXH trong thời gian người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN đang làm việc.

1.4. Thu hồi thẻ BHYT của người lao động ngừng việc, di chuyển, nghỉ hưởng chế độ, nộp lại cho cơ quan BHXH để điều chỉnh số phải thu (trừ trường hợp chết).

2. Đại lý thu:

Bảo quản biên lai thu tiền do cơ quan BHXH cấp, chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng, đối chiếu biên lai thu tiền và số tiền đã thu theo quy định tại văn bản này.

Điều 72. Trách nhiệm của cơ quan BHXH.

1. BHXH huyện

1.1. Bộ phận Thu, bộ phận Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT:

a) Tổ chức thực hiện thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đối với các đối tượng được phân cấp theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại văn bản này.

Trường hợp sau khi kiểm tra hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị và người lao động theo quy định tại văn bản này, phát hiện những chỉ tiêu, nội dung không đúng thì phối hợp với đơn vị xác minh, làm rõ để điều chỉnh theo đúng quy định.

b) Quyết toán thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT hằng quý, năm theo quy định.

1.2. Bộ phận KHTC, bộ phận Chế độ BHXH, bộ phận Giám định BHYT, bộ phận Công nghệ thông tin và bộ phận một cửa: phối hợp với bộ phận Thu, bộ phận Cấp sổ, thẻ lập dự toán thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, quản lý phần mềm, xử lý các nghiệp vụ liên quan và quản lý hồ sơ.

1.3. Thẩm quyền ký trên tờ khai và sổ BHXH:

a) Chữ ký trong tờ khai tham gia BHXH, BHYT do Giám đốc BHXH huyện hoặc ủy quyền cho Phó Giám đốc BHXH huyện ký trực tiếp.

b) Chữ ký trên bìa sổ BHXH và tờ rời sổ BHXH xác nhận thời gian đóng BHXH do Giám đốc BHXH huyện ký trực tiếp.

2. BHXH tỉnh

2.1. Thẩm quyền ký trên tờ khai và sổ BHXH:

a) Chữ ký trong tờ khai tham gia BHXH, BHYT do Giám đốc BHXH tỉnh hoặc ủy quyền cho Phó Giám đốc BHXH tỉnh, Trưởng phòng cấp sổ, thẻ BHXH tỉnh ký trực tiếp.

b) Chữ ký trên bìa sổ BHXH và tờ rời sổ BHXH xác nhận thời gian đóng BHXH do Giám đốc BHXH hoặc ủy quyền cho phó Giám đốc BHXH tỉnh ký trực tiếp.

c) Chữ ký của Giám đốc BHXH tỉnh được quét trong phần mềm để in trên tờ rời sổ BHXH ghi thời gian đóng BHXH hằng năm, in thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT của người lao động (mẫu C13-TS) và thẻ BHYT.

2.2. Tổ chức thực hiện thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đối với các đối tượng do BHXH tỉnh trực tiếp thu theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại văn bản này.

2.3. Phân công nhiệm vụ, quy định mối quan hệ phối hợp của mỗi cán bộ trong các phòng thuộc BHXH tỉnh, bộ phận thuộc BHXH huyện để thực hiện quy trình, quy định thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT tại văn bản này phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương.

2.4. Thành lập Tổ thẩm định để giải quyết hồ sơ đề nghị cấp sổ BHXH cho người lao động có thời gian công tác trước 1995, hồ sơ đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 8 Thông tư số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH và hồ sơ điều chỉnh nội dung đã ghi trong sổ BHXH thời gian trước ngày 01/01/2009, cấp lại sổ BHXH do thay đổi nhân thân. Thành phần Tổ thẩm định gồm:

- Lãnh đạo BHXH tỉnh làm tổ trưởng.

- Lãnh đạo phòng Cấp sổ thẻ làm tổ phó.

- Đại diện phòng Thu, phòng Chế độ BHXH, phòng Kiểm tra, phòng Tiếp nhận và Quản lý hồ sơ là thành viên. Trong đó, phòng Tiếp nhận và Quản lý hồ sơ có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý hồ sơ trong thời gian giải quyết.

2.5. Hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc công tác thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đối với BHXH huyện.

2.6. Thẩm định số liệu thu BHXH, BHYT, BHTN đối với BHXH huyện theo định kỳ quý, năm, lập Biên bản (mẫu C03-TS).

2.7. Quản lý chặt chẽ việc tiếp nhận và sử dụng phôi bìa sổ BHXH và thẻ BHYT. Riêng giấy in tờ rời sổ BHXH sau khi tiếp nhận từ BHXH Việt Nam phải cập nhật vào sổ theo dõi và kịp thời cấp phát cho phòng Cấp sổ, thẻ và BHXH huyện.

2.8. Các Phòng: KHTC, Chế độ BHXH, Giám định BHYT, Tiếp nhận và Quản lý hồ sơ, Công nghệ Thông tin và Tổ chức hành chính phối hợp với phòng Thu, phòng Cấp sổ, thẻ lập kế hoạch thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, quản lý phần mềm, xử lý các nghiệp vụ liên quan và quản lý hồ sơ.

2.9. Phòng Công nghệ thông tin:

a) Hướng dẫn, quản lý chương trình và dữ liệu thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT toàn tỉnh.

b) Xây dựng danh sách cá nhân thuộc các phòng, bộ phận nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, BHXH huyện và quyền truy cập, khai thác hệ thống tương ứng, trình Giám đốc BHXH tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện phân quyền theo danh sách được duyệt.

c) Xây dựng quy trình khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu trình Giám đốc BHXH tỉnh phê duyệt nhằm đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quy trình thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đối với BHXH tỉnh, BHXH huyện theo quy định.

d) Tiếp nhận yêu cầu nâng cấp, điều chỉnh phần mềm từ các phòng nghiệp vụ có liên quan. Tổng hợp, gửi báo cáo về Trung tâm Thông tin BHXH Việt Nam.

3. BHXH Việt Nam

3.1. Ban Thu, Ban Cấp sổ, thẻ:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra giám sát, đôn đốc BHXH tỉnh thực hiện thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo quy định tại văn bản này.

b) Hằng năm:

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra BHXH tỉnh về việc chấp hành quy định tại văn bản này và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Thẩm định số liệu thu BHXH, BHYT, BHTN; tình hình quản lý, sử dụng phôi sổ BHXH, phôi thẻ BHYT đối với BHXH tỉnh hàng quý, năm.

- Kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện quy trình thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT của BHXH tỉnh.

c) Phối hợp với Trung tâm Thông tin sửa đổi, nâng cấp, quản lý và ứng dụng phần mềm quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đồng bộ, liên thông phù hợp với điều kiện của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh.

3.2. Trung tâm Thông tin:

a) Chủ trì, phối hợp với các Ban nghiệp vụ có liên quan để sửa đổi, nâng cấp, quản lý và chuyển giao, hướng dẫn kịp thời ứng dụng phần mềm quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đồng bộ, liên thông phù hợp điều kiện của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh, BHXH huyện.

b) Trình Tổng giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy định về quản lý, khai thác dữ liệu thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT trong toàn Ngành phù hợp tình hình cụ thể từng thời kỳ.

3.3. Các Ban: KHTC, Chi, Thực hiện chính sách BHXH, Thực hiện chính sách BHYT, Văn phòng và Trung tâm Thông tin BHXH Việt Nam: phối hợp với Ban Thu, Ban Cấp sổ, thẻ lập kế hoạch thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, quản lý phần mềm và xử lý các nghiệp vụ liên quan.

3.4. Phòng Quản lý đầu tư quỹ thông báo lãi suất đầu tư từ quỹ BHXH do BHXH Việt Nam công bố cho BHXH tỉnh.TỔNG GIÁM ĐỐCĐã kýLê Bạch Hồng


Tags: , , , ,

MINH TRÍ

Đọc giả thân mến! Những bài viết trong Blog Tri Thức Kế Toán nhằm mục đích cho nhật ký cá nhân. Tuy nhiên những bài viết không cần giữ bản quyền. Nếu quý đọc giả cảm thấy yêu mến đăng lại với điều kiện ghi rõ tên tác giả và để lại một đường link bài viết gốc đầy đủ. Kính mong quý đọc giả lưu tâm, kính tri ân. Lê Minh Trí.

HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT BÌNH LUẬN
1. Sử dụng tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, hoặc Tên/URL-Website [có thể bỏ trống URL], hoặc Ẩn danh [Anonymous] để đưa ra comment [bình luận], nếu muốn.
2. Vui lòng đăng bình luận hòa nhã, đúng mực và cố gắng gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể. MINH TRÍ rất vui vì những bình luận thiện chí mang tính xây dựng. Xin chân thành cảm ơn!

0 nhận xét

Leave a Reply