Phụ lục 3 - CÁC MẪU HÓA ĐƠN, BẢNG BIỂU (Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của BTC)

Ảnh mang tinh minh họaPhụ lục 3
CÁC MẪU HÓA ĐƠN, BẢNG BIỂU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC
 ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính)

3.1. Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng do Cục Thuế phát hành (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư s 64/2013/TT-BTC ngày 15  tháng 5  năm 2013 ca B Tài chính)
TÊN CỤC THUẾ:................
                                         Mẫu số: 01GTKT3/001
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ký hiệu: 01AA/13P
                                                                              Liên 1: Lưu                                          Số:         0000001
Ngày………tháng………năm 20.....
Đơn vị bán hàng:.............................................................................................................................................
Mã số thuế:......................................................................................................................................................
Địa chỉ:...........................................................................................................................................................
Điện thoại:........................................................Số tài khoản.........................................................................
Họ tên người mua hàng...................................................................................................................................
Tên đơn vị........................................................................................................................................................
Mã số thuế:......................................................................................................................................................
Địa chỉ...............................................................................................................................................................
Số tài khoản......................................................................................................................................................
STT
Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
1
2
3
4
5
6=4x5
                                      Cộng tiền hàng:                                                                        ..............................
Thuế suất GTGT:...........   %,      Tiền thuế GTGT:                                                     ……………………
Tổng cộng tiền thanh toán  ………………………………………………………….………………..
Số tiền viết bằng chữ:...............................................................................................................................


                                            

Người mua hàng

                    Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

           (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)


(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

(In tại Công ty in......., Mã số thuế............)
Ghi chú:  
- Liên 1: Lưu                     
- Liên 2: Giao người mua                    
- Liên 3:.....3.2. Mẫu Hóa đơn bán hàng do Cục Thuế phát hành (Phụ lục 3 ban hành kèm
      theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính)
(In tại Công ty in......., Mã số thuế............)

TÊN CỤC THUẾ................                                                                                      Mẫu số: 02GTTT3/001                                     
HÓA ĐƠN BÁN HÀNG 
                                                                                                                                                                                              Ký hiệu: 03AA/13P
                                                                                Liên 1: Lưu                                         Số:         0000001
                                                                  Ngày………tháng………năm 20.....
Đơn vị bán hàng:.............................................................................................................................................
Mã số thuế:......................................................................................................................................................
Địa chỉ:...........................................................................................................................................................
Điện thoại:.......................................................Số tài khoản............................................................................    
Họ tên người mua hàng...................................................................................................................................
Tên đơn vị........................................................................................................................................................
Mã số thuế:......................................................................................................................................................
Địa chỉ...............................................................................................................................................................
Số tài khoản......................................................................................................................................................
STT
Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
1
2
3
4
5
6=4x5


Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ:                                                                                                    …...........................                                                                           
Số tiền viết bằng chữ:.......................................................................................................................... 
 
Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)
                                                                                                           
 


(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

Ghi chú:
- Liên 1: Lưu                     
- Liên 2: Giao người mua
- Liên 3: ...    
3.3. Mẫu Đơn đề nghị mua hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư
       số 64/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                      ………, ngày……… tháng……… năm………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA HÓA ĐƠN
            Kính gửi:……………………………………………………………………………………
I. Tổ chức, cá nhân đề nghị mua hóa đơn:………………………………………………………
1. Tên tổ chức, cá nhân (Ghi theo đăng ký thuế):………………………………………………...
2. Mã số thuế:……………………………………………………………………………………...
3. Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế):………………………………………………….
4. Địa chỉ nhận thông báo thuế (Ghi theo đăng ký thuế):………………………………………..
5. Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………………...
+ Cố định:………………………………………………………………………………………….
+ Di động:………………………………………………………………………………………….
6. Người đại diện theo pháp luật (Ghi theo đăng ký thuế):………………………………………
7. Vốn điều lệ (ghi theo số đã góp đủ):……………………………………………………………
8. Số lượng lao động:……………………………………………………………………………..
9. Tên người mua hóa đơn (Đối với hộ kinh doanh thì tên người mua hóa đơn là chủ hộ kinh
doanh, trường hợp chủ hộ ủy quyền cho người khác thì phải kèm giấy ủy quyền):……………….
Số CMND người đi mua hóa đơn:………………………………………………………………..
Ngày cấp:.......................................... Nơi cấp:...................................................................................
II. Số lượng hóa đơn, chứng từ đề nghị mua:
Đề nghị cơ quan thuế bán hóa đơn, chứng từ để sử dụng theo số lượng và loại như sau:
Đơn vị tính: Số
S
T
T
Loại
hóa đơn, chứng từ
Tồn đầu
kỳ trước
Số lượng
mua kỳ
trước
Sử dụng trong kỳ
Còn
cuối kỳ
Số lượng mua
kỳ này
Sử dụng
Xóa bỏ
Mất
Hủy
Cộng


     Tôi xin cam kết:
Đã nghiên cứu kỹ các quy định trong Luật thuế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 64/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ.
Quản lý và sử dụng hoá đơn do cơ quan thuế phát hành đúng quy định. Nếu vi phạm tổ chức, cá nhân xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ghi chú:
- Hộ, cá nhân kinh doanh không cần đóng dấu.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)3.4. Mẫu Đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư
      số 64/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
………, ngày……… tháng……… năm 20……ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN LẺ
Kính gửi: ……………………………………………………………………
I. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lẻ hóa đơn:
1/ Tên tổ chức, cá nhân:
2/ Địa chỉ:
Số nhà: …………………………………..…….Ngõ (ngách, xóm) ………………………
Đường phố (thôn): ...............………………........................................................................
Phường (xã)…………………………….……........................................................…….....
Quận (huyện): ………………………………Tỉnh (thành phố): ………………………….
3/ Số Quyết định thành lập tổ chức(nếu có):
Cấp ngày:........................................................... Cơ quan cấp.............................................
4/ Mã số thuế (nếu có):......................................................................................................
5/ Tên người nhận hóa đơn (Trường hợp là cá nhân thì tên người nhận hóa đơn là cá nhân đề nghị cấp hóa đơn):..........................................................................................
6/ Số CMND người đi nhận hóa đơn:..............................................................................
Ngày cấp: ............................................. Nơi cấp:................................................................
II. Doanh thu phát sinh từ hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ:
-         Tên hàng hoá, dịch vụ:.............................................................................................
-         Tên người mua hàng hoá, dịch vụ:...........................................................................
-         Địa chỉ người mua hàng hoá, dịch vụ:......................................................................
-         Mã số thuế người mua hàng hoá, dịch vụ:................................................................
-         Số, ngày hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ(nếu có):..........................................
-         Doanh thu phát sinh:.................................................................................................
Là tổ chức (cá nhân) không có đăng ký kinh doanh, không kinh doanh thường xuyên, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ các Luật thuế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 64/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.
Chúng tôi xin cam kết:
- Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền từ chối cấp hoá đơn.
- Quản lý hoá đơn do cơ quan Thuế phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)3.5. Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC  ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu: TB01/AC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC  ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính)

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN
(Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in)
1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn:..................................................................................................
2. Mã số thuế:...................................................................................................................................
3. Địa chỉ trụ sở chính:....................................................................................................................
4. Điện thoại:....................................................................................................................................
5. Các loại hoá đơn phát hành:
STT
Tên loại
hoá đơn
Mẫu số
Ký hiệu
Số lượng
Từ số
Đến số
Ngày bắt đầu sử dụng
Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm
Hợp đồng đặt in/cung cấp phần mềm
Tên
MST
Số
Ngày

Hóa đơn GTGT

AA/11T
6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):
- Tên đơn vị:.....................................................................................................................................
- Mã số thuế:....................................................................................................................................
7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:....................................................................................
Ghi chú: Tổ chức, cá nhân tự in hoá đơn không ghi cột Doanh nghiệp in và Hợp đồng đặt in
      ........., ngày.........tháng.........năm.........
        NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
      (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


3.6. Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC  ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu: TB02/AC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính)

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN
(Dành cho Cục Thuế)

1. Cục Thuế:…………………………………………………………………………………..
2. Địa chỉ trụ sở:……………………………………………………………………………...
3. Số điện thoại:……………………………………………………………………………....
4. Các loại hoá đơn được phát hành:
STT
Tên loại
hoá đơn
Mẫu số
Ký hiệu
Số lượng
Từ số
Đến số
Ngày bắt đầu sử dụng
Doanh nghiệp in
Hợp đồng đặt in
Tên
MST
Số
Ngày01AA/13P


                     ……... , ngày………tháng………năm………
                     CỤC TRƯỞNG
                     (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
3.7. Mẫu Báo cáo về việc nhận in/cung cấp phần mềm tự in  hoá đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC  ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính)

                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     
                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                     ------------------------------

Mẫu số: BC01/AC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC  ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính)

                               BÁO CÁO VỀ VIỆC NHẬN IN/CUNG CẤP PHẦN MỀM TỰ IN HOÁ ĐƠN
                 Kỳ…….năm......
Tên tổ chức:.............................................................................................................................................................................
Mã số thuế: ..............................................................................................................................................................................
Địa chỉ: .....................................................................................................................................................................................
    Đơn vị tính: Số


STT
Tổ chức, cá nhân
đặt in/sử dụng phần mềm tự in hoá đơn
Hợp đồng
Tên hóa đơn
Ký hiệu mẫu hóa đơn
Ký hiệu hóa đơn
Từ số
Đến số
Số lượng

Mã số
thuế
Tên
Địa
chỉ
Số
Ngày

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(11)


………, ngày………tháng………năm……
                      NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
                              (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Lưu ý: Tổ chức cung ứng phần mềm tự in hoá đơn không cần báo cáo các cột từ cột thứ (7) đến cột (11)


3.8. Mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC  ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính)

                               
                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                               ------------------------------

    Mẫu số: BC21/AC
 (Ban hành kèm theo Thông tư
   số 64/2013/TT-BTC  ngày       15/5/2013 của Bộ Tài chính)

                                                  ........., ngày.........tháng.........năm 20......
                                                 
BÁO CÁO MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN
Tên tổ chức, cá nhân làm mất, cháy, hỏng hóa đơn:............................................
Mã số thuế:...............................................................................................................
Địa chỉ:......................................................................................................................
Căn cứ Biên bản mất, cháy, hỏng hóa đơn.
Hồi...... giờ........ ngày........tháng........năm........,  (tổ chức, cá nhân)  xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn như sau:

S
STT
Tên loại hóa đơn
Mẫu số
Ký hiệu hóa đơn
Từ số
đến số
Số lượng
Liên
hóa đơn
Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9AA/11T
Hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ đã sử dụng hoặc chưa sử dụng (đã phát hàng hoặc chưa phát hành)
Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ

Lý do mất, cháy, hỏng hoá đơn: .......................................................................................
…………………………………………………………………………………………...
Đơn vị cam kết: Việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện khai sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
                      Nơi nhận:
- Cơ quan thuế trực tiếp quản lý
- Lưu.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên


3.9. Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC  ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính)


                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     
                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                     ------------------------------
Mẫu số: BC26/AC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC  ngày 15/5/2013của Bộ Tài chính)

                               BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN
                 Quý…….năm......
Tên tổ chức (cá nhân):..............................................................................................................................................................
Mã số thuế: ................................................................................................................................................................................
Địa chỉ: ........................................................................................................................................................................................
    Đơn vị tính: Số


STT
Tên loại
hóa đơn
Ký hiệu
 mẫu hoá đơn
Ký hiệu
hóa đơn
Số tồn đầu kỳ, mua/phát hành
trong kỳ
Số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ
Tồn cuối kỳ

Tổng số
Số tồn đầu kỳ
Số mua/
phát hành trong kỳ
Tổng số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy
Trong đó

Số lượng đã sử dụng
Xóa bỏ
Mất
Hủy

Từ số
Đến số
Từ số
Đến số
Từ số
Đến số
Cộng
Số
lượng
Số
Số
lượng
Số
Số
lượng
Số
Từ số
Đến số
Số
lượng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22


Hóa đơn
GTGT
01GTKT3/001
AA/13P
200
1
100
101
200
1
104
104
50
3
8,12,22
1
101
50
51-100
105
200
96


Hóa đơn
bán hàng
01GTGT3/001

Phiếu
XKKVCNB
01XKNB3/001

Cam kết báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên đây là đúng sự thật, nếu sai, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)
............, ngày........... tháng.......... năm...........
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


3.10. Mẫu Bảng kê hoá đơn chuyển đi (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC  ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính)   Mẫu: BK01/AC
(Ban hành kèm theo Thông tư
   số 64/2013/TT-BTC  ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN CHƯA SỬ DỤNG CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHÁC ĐỊA BÀN CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ
(Đính kèm Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn)

1. Tên tổ chức, cá nhân: .................................................................................................
2. Mã số thuế: ...................................................................................................................
3. Các loại hoá đơn chưa sử dụng: ...............................................................................

STT
Tên loại hoá đơn
Ký hiệu mẫu
Ký hiệu hoá đơn
Số lượng
Từ số
đến số


1
Hoá đơn giá trị gia tăng
01GTKT2/001
AA/13T
100,000
1
100,000


………, ngày………tháng………năm………
                                                                                           NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
                                                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên,đóng dấu)


3.11. Mẫu Thông báo kết quả hủy hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư
          số 64/2013/TT-BTC  ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính)

                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                    ------------------------------

Mẫu: TB03/AC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC  ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HÓA ĐƠN

                              Kính gửi:…………………………………………………………………...

Tên tổ chức, cá nhân:.......................................................................................................
Mã số thuế:………………………………………………………………………………   


Địa chỉ:…………………………………………………………………………………..
Phương pháp hủy hóa đơn:…………………………………………………………….


Hồi         giờ………ngày………tháng………năm………, (tổ chức, cá nhân) thông báo hủy hóa đơn như sau:

STT
Tên loại hóa đơn
Mẫu số
Ký hiệu hóa đơn
Từ số
Đến số
Số lượng

1
2
3
4
5
6
7


Ngày……… tháng………năm………
Người lập biểu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
( Ký, ghi rõ họ tên)

                           (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)3.12.    Mẫu: Bảng kê quyết toán hoá đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 
64/2013/TT-BTC  ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính)


BẢNG KÊ CHI TIẾT HOÁ ĐƠN CỦA TỔ CHỨC,
CÁ NHÂN ĐẾN THỜI ĐIỂM QUYẾT TOÁN HOÁ ĐƠN
(Đính kèm báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn BC26/AC)

     Mẫu số: BK01/AC
(Ban hành kèm theo Thông tư
 số 64/2013/TT-BTC  ngày         15/5/2013của Bộ Tài chính)

1. Tên tổ chức, cá nhân: ..............................................................................................
2. Mã số thuế:...............................................................................................................
3. Các loại hoá đơn chưa được sử dụng: ..................................................................

STT
Tên loại hoá đơn
Ký hiệu mẫu
Ký hiệu hoá đơn
Số lượng
Từ số
đến số


I
HOÁ ĐƠN HẾT GIÁ TRỊ SỬ DỤNG

1
Hoá đơn giá trị gia tăng
01GTKT2/001
AA/13T
100,000
1
100,000

II
HOÁ ĐƠN ĐĂNG KÝ TIẾP TỤC SỬ DỤNG

4. Cơ quan thuế chuyển đến (trường hợp chuyển địa điểm): .................................

........., ngày.........tháng.........năm......... 
                                                         NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
                                                             (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Ghi chú:
Dùng cho các trường hợp phải quyết toán thuế3.13.    Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC  ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính)

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN
TẠI THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN
(Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh phát hành hóa đơn đặt in, tự in)
Mẫu: TB04/AC
(Ban hành kèm theo Thông tư         số 64/2013/TT-BTC  ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính)


1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn..................................................................
2. Mã số thuế:.................................................................................................
3. Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................
4. Điện thoại:...................................................................................................
Ngày........tháng........năm............., (tổ chức, cá nhân)  đã có thông báo phát hành hoá đơn. Nay (tổ chức, cá nhân) đăng ký thông tin thay đổi như sau:
STT
Thông tin thay đổi
Thông tin cũ
Thông tin mới

6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):
- Tên đơn vị:...........................................................................................................................
- Mã số thuế:...........................................................................................................................
7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:............................................................................
........., ngày.........tháng.........năm.........
                                                                               NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Phụ lục 1- HƯỚNG DẪN KÝ HIỆU VÀ GHI THÔNG TIN BẮT BUỘC TRÊN HÓA ĐƠN (Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2013 của BTC)

Phụ lục 2 - MÃ HÓA ĐƠN CỦA CỤC THUẾ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG PHÁT HÀNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC - ngày 15/5/2013 của BTC)

Phụ lục 4 - HƯỚNG DẪN LẬP HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP (Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của BTC)


Phụ lục 5 MẪU HÓA ĐƠN, BẢNG BIỂU THAM KHẢO (Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013của Bộ Tài chính)


Tags: , ,

MINH TRÍ

Đọc giả thân mến! Những bài viết trong Blog Tri Thức Kế Toán nhằm mục đích cho nhật ký cá nhân. Tuy nhiên những bài viết không cần giữ bản quyền. Nếu quý đọc giả cảm thấy yêu mến đăng lại với điều kiện ghi rõ tên tác giả và để lại một đường link bài viết gốc đầy đủ. Kính mong quý đọc giả lưu tâm, kính tri ân. Lê Minh Trí.

HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT BÌNH LUẬN
1. Sử dụng tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, hoặc Tên/URL-Website [có thể bỏ trống URL], hoặc Ẩn danh [Anonymous] để đưa ra comment [bình luận], nếu muốn.
2. Vui lòng đăng bình luận hòa nhã, đúng mực và cố gắng gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể. MINH TRÍ rất vui vì những bình luận thiện chí mang tính xây dựng. Xin chân thành cảm ơn!