Phụ lục 5 MẪU HÓA ĐƠN, BẢNG BIỂU THAM KHẢO (Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013của Bộ Tài chính)

Ảnh mang tính minh họaPhụ lục 5
MẪU HÓA ĐƠN, BẢNG BIỂU THAM KHẢO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC  ngày 15/5/2013của Bộ Tài chính)

5.1. Mẫu tham khảo Hóa đơn Giá trị gia tăng (Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC  ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính)

Mẫu số: 01GTKT3/001
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
                                                                                                                                   Ký hiệu: AA/13P
                                                                          Liên 1: Lưu                                      Số:         0000001     
                                                            Ngày........tháng.......năm 20....
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH A
Mã số thuế:
Địa chỉ: 45 phố X, quận Y, thành phố Hà Nội
Điện thoại:.................................................Số tài khoản..................................................................................
Họ tên người mua hàng................................................................ ...... ....... ...................................................
Tên đơn vị........................................................................................................................................................
Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ................................................................. ... ....................................................................
Hình thức thanh toán:.......................................Số tài khoản………………………………………………..
STT
Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
1
2
3
4
5
6=4x5


                                                    Cộng tiền hàng:                                                                        …………....
Thuế suất GTGT:   ....…… %  , Tiền thuế GTGT:                                                                      …………
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                                                          ................
Số tiền viết bằng chữ:......................................................................................................................

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)Người bán hàng
(Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)
(In tại Công ty .............................................................................., Mã số thuế ………….......)
Ghi chú: 
- Liên 1: Lưu                     
- Liên 2: Giao người mua                    
- Liên 3:.....


5.2. Mẫu tham khảo Hóa đơn bán hàng (Phụ lục 5 ban hành kèm Thông tư số 64/2013/TT-BTC  ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính)
Mẫu số: 02GTTT3/001
                                            HÓA ĐƠN BÁN HÀNG                                
                                                                                                                                      Ký hiệu: AB/13P
                                                                 Liên 1: Lưu                                                  Số:         0000001
                                                        Ngày........tháng.......năm 20....
 


Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH A
Mã số thuế: 010023400
Địa chỉ: 45 phố X, quận Y, thành phố Hà Nội
Số tài khoản......................................................................................................................................................
Điện thoại:........................................................................................................................................................
Họ tên người mua hàng................................................................ ...... ....... ...................................................
Tên đơn vị........................................................................................................................................................
Địa chỉ................................................................ Số tài khoản..........................................................................
Hình thức thanh toán:.................. MST:...........................................................................................................
STT
Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
1
2
3
4
5
6=4x5
Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ:                                                                                       ….........................                                   
Số tiền viết bằng chữ:.......................................................................................................................................
                                                                                                             
Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)


Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)
(In tại Công ty in .........., Mã số thuế ........)

Ghi chú:
- Liên 1: Lưu                     
- Liên 2: Giao người mua
- Liên 3: ...    

                
5.3. Mẫu tham khảo Hóa đơn bán hàng dùng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan  (Phụ lục 5 ban hành kèm Thông tư số 64/2013/TT-BTC  ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính)
(In tại Công ty in…….., mã số thuế…….)


Mẫu số:  07KPTQ

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG
                                           (Dùng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan)          Ký hiệu: AC/13P
                                                                    Liên 1: Lưu                                                  Số:         0000001
                                                          Ngày........tháng.......năm 200....
Đơn vị bán hàng:.Công ty A........................................................................................................................
Địa chỉ: Số 12 Lô A KCX C  ....................... Số tài khoản...........................................................................
Điện thoại:...........................    MST:...........................................................................................................
Họ tên người mua hàng...................................................................... .........................................................
Tên đơn vị.....................................................................................................................................................
Địa chỉ................................................................ Số tài khoản......................................................................
Hình thức thanh toán:.................... MST:....................................................................................................
STT
Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
1
2
3
4
5
6=4x5
Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ:                                        ..................................                                                          Số tiền viết bằng chữ:..................................................................................................................................

                     Người mua hàng                                                                      Người bán hàng                                   
                   (Ký, ghi rõ họ, tên)                                                                 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)                  


(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)
Ghi chú:
- Liên 1: Lưu                     
- Liên 2: Giao người mua
- Liên 3:…
5.4. Mẫu tham khảo Hóa đơn xuất khẩu (Phụ lục 5 ban hành kèm Thông tư số 64/2013/TT-BTC  ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính)HÓA ĐƠN XUẤT KHẨU                                      
                                                                                                                Mẫu số: 06HDXK2/001
                                                                                                      Ký hiệu: AA/13P

                                                Liên 1: Lưu                                                    
                                                                                                                                     Số: 0000001
Ngày........tháng.......năm 20....
Tên đơn vị xuất khẩu:.Công ty A.......................................................................................
Địa chỉ:.số 7 phố ................................................ Số tài khoản..........................................
Điện thoại:..................................    Mã số thuế .................................................................
Tên đơn vị nhập khẩu.........................................................................................................
Địa chỉ................................................................ Số tài khoản...........................................
Điện thoại:..........................................................................................................................
Số hợp đồng: :..................................  Ngày hợp đồng:……/…./……   
Hình thức thanh toán:.........................................................................................................
Địa điểm giao hàng: ……………………………………………………………………...
Địa điểm nhận hàng: ……………………………………………………………………..
Số vận đơn: ………………………………………………………………………………
Số container:……………………………..Tên đơn vị vận chuyển: ……………………..

STT
Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
1
2
3
4
5
6=4x5


Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ:........................................................................................                                                                                                                                   
Số tiền viết bằng chữ:..........................................................................................................


Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)
(In tại Công ty in………, Mã số thuế ………)
Ghi chú:
- Liên 1: Lưu
- Liên 2: Giao người mua


5.5. Mẫu tham khảo Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (Phụ lục 5 ban hành kèm Thông tư số 64/2013/TT-BTC  ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính)

Mẫu số: 03XKNB
Tên tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….
Mã số thuế:……………………………………………………………

Ký hiệu:


Số:
PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN NỘI BỘ
Liên 1: Lưu
Ngày………  tháng………năm ………
Căn cứ lệnh điều động số:…………………
Ngày…….tháng…………năm……………...
của ……………………………về việc………………
Họ tên  người vận chuyển…………………
Hợp đồng số………………………
Phương tiện vận chuyển:…………………………………………………………………………
Xuất tại kho: ……………………………………………………………………………………..
Nhập tại kho: …………………………………………………………………………………….
STT
Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hóa)
Mã số
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Thực
 xuất
Thực nhập

Tổng cộng:


Người lập
Thủ kho xuất
Người vận chuyển
Thủ kho nhập

(ký, ghi rõ họ tên)
(ký, ghi rõ họ tên)
(ký, ghi rõ họ tên)
(ký, ghi rõ họ tên)


(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

Ghi chú:


- Liên 1: Lưu


- Liên 2: Dùng để vận chuyển hàng


- Liên 3: Nội bộ


5.6. Mẫu tham khảo Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (Phụ lục 5 ban hành kèm
       Thông tư số 64/2013/TT-BTC  ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính)
Mẫu số: 04HGDL
Tên tổ chức, cá nhân:...........................................................................
Ký hiệu:
Địa chỉ:……………………………………………………………
Số:
Mã số thuế:………………………………………………………...PHIẾU XUẤT KHO HÀNG GỬI BÁN ĐẠI LÝ
Liên 1: Lưu
                     Ngày………tháng………. năm………

Căn cứ hợp đồng kinh tế số: ……………
Ngày………..tháng…………. năm…………
của ……………………………với (tổ chức, cá nhân)………………MST:………

Họ tên  người vận chuyển:  ……………………………
Hợp đồng số:…..

Phương tiện vận chuyển: …………………………………………………………………
Xuất tại kho:  ……………………………………………………………………………..
Nhập tại kho: ……………………………………………………………………………..

STT
Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hóa)
Mã số
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiềnTổng cộng:


Người nhận hàng
(ký, ghi rõ họ tên)
Người lập
(ký, ghi rõ họ tên)
Thủ kho xuất
(ký, ghi rõ họ tên)
Người vận chuyển
(ký, ghi rõ họ tên)
Thủ kho nhập
(ký, ghi rõ họ tên)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

            Ghi chú:         Liên 1: Lưu
                                    Liên 2: Giao cho đại lý bán hàng
                                    Liên 3: Nội bộ


5.7. Mẫu tham khảo Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200.000 VND
  (Phụ lục 5 ban hành kèm Thông tư số 64/2013/TT-BTC  ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRỰC TIẾP CHO  NGƯỜI TIÊU DÙNG
Ngày ………tháng………năm………


Tên tổ chức cá nhân:…………………………………………


Đị chỉ:………………………………………………………..
Mã số thuế:…………………………………………………..
STT
Tên hàng hóa dịch vụ
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thuế GTGT
Thành tiền
Ghi chú

Tổng cộng:

Người lập
(Ký và ghi rõ họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên)5.8. Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in (Phụ lục 5 ban hành kèm  
       Thông tư số 64/2013/TT-BTC  ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính)

Đơn vị chủ quản:…………......
Tên tổ chức…………………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày……… tháng……… năm………

QUYẾT ĐỊNH CỦA ………(CÔNG TY, ĐƠN VỊ)
Về việc áp dụng hóa đơn tự in
-----------------

GIÁM ĐỐC …
Căn cứ điểm a (hoặc b) và điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
Căn cứ Quyết định thành lập (hoặc Giấy đăng ký kinh doanh) số …
….
Xét đề nghị của …
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng hình thức hóa đơn tự in trong đơn vị từ ngày ......../....../20.....trên cơ sở hệ thống thiết bị và các bộ phận kỹ thuật liên quan như sau:
- Hệ thống thiết bị (Máy tính số …, máy in số …, máy tính tiền số …, phần mềm ứng dụng (phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng)).
- Các bộ phận kỹ thuật và tên nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật (Bộ phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung cấp dịch vụ)
          Điều 2. Mẫu các loại hoá đơn tự in và mục đích sử dụng của mỗi loại hoá đơn (liệt kê chi tiết)
          Điều 3. Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan việc tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn tự in trong nội bộ tổ chức (Bộ phận kế toán, bộ phận bán hàng, bộ phận kỹ thuật…).
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …/…/20….Lãnh đạo các bộ phận kế toán, bộ phận bán hàng, bộ phận kỹ thuật,… chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Cơ quan thuế trực tiếp quản lý (Cục, Chi cục…);
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Lãnh đạo đơn vị;
- Lưu.
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

Phụ lục 2 - MÃ HÓA ĐƠN CỦA CỤC THUẾ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG PHÁT HÀNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC - ngày 15/5/2013 của BTC)

Phụ lục 3 - CÁC MẪU HÓA ĐƠN, BẢNG BIỂU (Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của BTC)

Phụ lục 4 - HƯỚNG DẪN LẬP HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP (Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của BTC)Tags: , ,

MINH TRÍ

Đọc giả thân mến! Những bài viết trong Blog Tri Thức Kế Toán nhằm mục đích cho nhật ký cá nhân. Tuy nhiên những bài viết không cần giữ bản quyền. Nếu quý đọc giả cảm thấy yêu mến đăng lại với điều kiện ghi rõ tên tác giả và để lại một đường link bài viết gốc đầy đủ. Kính mong quý đọc giả lưu tâm, kính tri ân. Lê Minh Trí.

HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT BÌNH LUẬN
1. Sử dụng tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, hoặc Tên/URL-Website [có thể bỏ trống URL], hoặc Ẩn danh [Anonymous] để đưa ra comment [bình luận], nếu muốn.
2. Vui lòng đăng bình luận hòa nhã, đúng mực và cố gắng gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể. MINH TRÍ rất vui vì những bình luận thiện chí mang tính xây dựng. Xin chân thành cảm ơn!