Tổng hợp các văn bản V/v cho phép viết tắt một số chỉ tiêu trên hóa đơn được cơ quan thuế chấp thuận

Ảnh mang tính minh họaTỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 6167/CT-TTHT V/v: viết tắt một số chỉ tiêu trên hóa đơn
TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2013


Kính gửi:
- Các phòng Kiểm tra, Thanh tra thuộc Cục;
- Các Chi cục thuế quận, huyện.

Trong thời gian qua, Cục Thuế TP nhận được nhiều phản ánh của các doanh nghiệp về việc cơ quan thuế không chấp nhận (không cho khấu trừ thuế GTGT đầu vào, không tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN) các hóa đơn GTGT mà tất cả các chỉ tiêu, nội dung trên hóa đơn đều đúng, chỉ ghi tắt hoặc rút gọn chỉ tiêu tên, địa chỉ người mua, người bán.
Về vấn đề này, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
- Tại Khoản 2b Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

Nội dung trên hóa đơn đã lập: Tiêu thức "Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán", "tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua": ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.
Như vậy, về nguyên tắc, khi lập (nhận) hóa đơn, tiêu thức tên, địa chỉ của người bán và người mua được ghi theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế. Trên thực tế có rất nhiều Công ty có tên và địa chỉ nếu ghi đầy đủ theo Giấy chứng nhận ĐKKD thì không thể ghi hết một dòng tại chỉ tiêu tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, hơn nữa việc viết tắt hoặc rút gọn một số danh từ thông dụng như: "Phường" thành "P"; "Quận" thành "Q", "Thành phố Hồ Chí Minh" thành "TP.HCM", "Việt Nam" thành "VN" hoặc "Cổ phần" là "CP", "Trách nhiệm Hữu hạn" là "TNHH", "khu công nghiệp là "KCN", "sản xuất" là "SX",… vẫn xác định được tên, địa chỉ Công ty và để tạo điều kiện thuận lợi cho các DN khi lập hóa đơn mua bán hàng hóa, dịch vụ, Cục Thuế TP đã có nhiều văn bản trả lời cho doanh nghiệp (có gửi cho các Phòng, Chi cục): hóa đơn có viết tắt hoặc rút gọn tên, địa chỉ như trên thì vẫn được xem là hợp pháp, được sử dụng để kê khai thuế.
Cục Thuế thông báo đến các Phòng, các Chi cục biết để thực hiện thống nhất./.


Nơi nhận: - Như trên;
- BLĐ Cục;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu HC, TTHT.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

Tải văn bản tại đây

Các văn bản liên quan đã phát hành hướng dẫn tương tựTỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
                      Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                           
Số: 4663 /CT-TTHT
V/v: Hóa đơn, chứng từ
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2013


Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên Thương mại SABECO

Địa chỉ: 12 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303140574

Trả lời văn bản số 367/TMSBC- TCKT ngày 01/07/2013 của Công ty về việc ghi tên và địa chỉ viết tắt trên hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2.b, Điều 14, Chương III, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực từ ngày 01/07/2013):

Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

Trường hợp tổ chức bán hàng có đơn vị trực thuộc có mã số thuế trực tiếp bán hàng thì ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị trực thuộc. Trường hợp đơn vị trực thuộc không có mã số thuế thì ghi mã số thuế của trụ sở chính.

...”                         

Trường hợp của Công ty có tên và địa chỉ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là: Công ty TNHH một thành viên Thương mại SABECO, địa chỉ: 12 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, tuy nhiên một số nhà cung cấp khi xuất hóa đơn cho Công ty ghi thông tin tên địa chỉ Công ty có viết tắt “một thành viên” thành “1TV” hoặc “MTV”; chữ “thương mại” thành “TM”; địa chỉ viết tắt thành “12 Đông Du, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM”. Nếu việc viết tắt này không gây nhầm lẫn, vẫn xác định được tên, địa chỉ của Công ty theo mã số thuế đã được cấp và các tiêu chí khác trên hóa đơn vẫn đảm bảo đúng quy định thì các hóa đơn trên vẫn được chấp nhận để kê khai thuế.                       

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
-   Như trên;
-   Phòng PC;
-   Phòng KT1;
-   Web
-   Lưu: HC, TTHT.
1650_185674 (19/07/2013)
nttlan


Tải văn bản 
tại đây
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

                      Đã ký
                                                      
                       Trần Thị Lệ NgaCác văn bản liên quan do Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn đó là công văn số: 5335 /CT-TTHT ngày 13/8/2013,

Trích "Tiêu thức": tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán, tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nếu quá dài, không thể ghi hết tại chỉ tiêu địa chỉ người mua hang, hoặc người bán thì có thể viết tắt các danh từ như "phường" "quận" "thành phố Hồ Chí Minh" thành: "P." "Q." "TP.HCM"

TỔNG CỤC THUẾ                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ AN GIANG                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                
An Giang, ngày 20 tháng 8 năm 2013

Số: 1220 /CT-TTHT                       
V/v ghi thông tin viết tắt
     trên hóa đơn


                         Kính gửi: Công ty CP Bê tông ly tâm An Giang
                                          Địa chỉ: QL 91, khóm An Thới, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang


Cục Thuế tỉnh An Giang nhận được công văn số 2396/CV-ACECO-KTTC ngày 09/8/2013 của Công ty CP Bê tông ly tâm đề nghị hướng dẫn sử dụng hóa đơn. Vấn đề này, Cục Thuế tỉnh An Giang có ý kiến như sau:
Tại điểm b, điểm d, khoản 2, Điều 14 Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ:
"b) Tiêu thức "Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán", "tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua": ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế...
...
d) Tiêu thức "người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)"
Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn".
Căn cứ qui định nêu trên, khi xuất hóa đơn cho người mua Công ty phải ghi đầy đủ tên, địa chỉ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế; trường hợp tên, địa chỉ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế quá dài thì được ghi tắt như TNHH (trách nhiệm hữu hạn), CP (cổ phần), P (phường), Q (quận), TP (thành phố)...; không ghi tắt các từ không phổ biến khó xác định như XLĐ (xây lắp điện).
Trường hợp thủ trưởng đơn vị bán hàng không ký vào tiêu thức người bán thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.
Về nội dung trên hóa đơn như: Số tài khoản; hình thức thanh toán, đây là nội dung không bắt buộc phải ghi trên hóa đơn, chỉ ghi khi có thông tin.
Cục Thuế thông báo để Công ty CP Bê tông ly tâm An Giang biết và thực hiện theo đúng qui định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.
                              

 Nơi nhận:                                                                                      KT.CỤC TRƯỞNG
 - Như trên;                                                                                     PHÓ CỤC TRƯỞNG  
 -  BLĐ Cục Thuế;                                                                                        
- Phòng TH-NV-DT, KTNB;
- Lưu: VT, TTHT(N).                                                                                  (Đã ký)    
                                                                                                       Trần Văn Phước   

        
Tải văn bản tại đây
Tags: , , ,

MINH TRÍ

Đọc giả thân mến! Những bài viết trong Blog Tri Thức Kế Toán nhằm mục đích cho nhật ký cá nhân. Tuy nhiên những bài viết không cần giữ bản quyền. Nếu quý đọc giả cảm thấy yêu mến đăng lại với điều kiện ghi rõ tên tác giả và để lại một đường link bài viết gốc đầy đủ. Kính mong quý đọc giả lưu tâm, kính tri ân. Lê Minh Trí.

HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT BÌNH LUẬN
1. Sử dụng tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, hoặc Tên/URL-Website [có thể bỏ trống URL], hoặc Ẩn danh [Anonymous] để đưa ra comment [bình luận], nếu muốn.
2. Vui lòng đăng bình luận hòa nhã, đúng mực và cố gắng gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể. MINH TRÍ rất vui vì những bình luận thiện chí mang tính xây dựng. Xin chân thành cảm ơn!