Tìm hiểu về pháp lệnh ngoại hối

Ảnh mang tính minh hoạ

1.- Hợp đồng mua bán nhà tính bằng ngoại tệ là vi phạm pháp luật

12:30 PM, 09/02/2012

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định, việc hợp đồng mua bán nhà có nội dung "giá bán tính bằng USD" là vi phạm quy định pháp luật về ngoại hối.

Gia đình ông Ngô Nhật Thái (Ba Đình, Hà Nội; email: nnthai3yt@...) ký hợp đồng mua nhà với Sàn giao dịch bất động sản từ tháng 6/2009 với giá tính bằng đô la Mỹ (USD) và quy định khi thanh toán (theo từng đợt) sẽ trả bằng Việt Nam đồng quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm thanh toán.

Đến tháng 10/2011, gia đình ông Thái đã trả khoảng 70% tổng giá trị nhà, phần còn lại sẽ thanh toán khi nhận nhà.

Tuy nhiên, theo ông Thái được biết, Nghị đinh 95/2011/NĐ-CP ngày 20/10/2011 của Chính phủ quy định, các tổ chức kinh doanh không được phép ghi giá và thanh toán dịch vụ bằng ngoại tệ.Ông Thái đề nghị cơ quan chức năng cho biết, ông có thể yêu cầu Sàn giao dịch bất động sản cho phép ông thanh toán phần giá trị còn lại của ngôi nhà theo tỷ giá USD tại thời điểm ký hợp đồng không?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giải đáp thắc mắc của ông Thái như sau:
Tại Điều 22 Pháp lệnh Ngoại hối quy định: "Trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ các giao dịch với tổ chức tín dụng khác, các trường hợp thanh toán thông qua trung gian gồm thu hộ, ủy thác, đại lý và các trường hợp cần thiết khác được Thủ tướng Chính phủ cho phép".

Đồng thời, Điều 29 Nghị định 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam và đưa ra các trường hợp cụ thể được loại trừ, trong đó không bao gồm hành vi "thỏa thuận giá cả hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ".

Căn cứ các nội dung trên, việc hợp đồng mua bán nhà có nội dung "giá bán tính bằng USD" là vi phạm quy định pháp luật về ngoại hối.

Về đề nghị của ông Thái liên quan đến việc thanh toán hợp đồng, tại Điều 388 Bộ luật Dân sự quy định: "Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự".

Tại khoản 1 Điều 423 Bộ luật Dân sự quy định: "Các bên có thể thỏa thuận sửa đổi hợp đồng và giải quyết hậu quả của việc sửa đổi, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác".
Ngoài ra, khoản 1 Điều 389 Bộ luật Dân sự về các nguyên tắc giao kết hợp đồng dân sự quy định: "Tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội".
Như vậy, việc giao kết hợp đồng dân sự là thỏa thuận của các bên và các bên và các bên có thể thỏa thuận sửa đổi hợp đồng nhưng không được trái pháp luật.

Do đó, liên quan đến đề nghị của ông Thái về việc "ông có thể yêu cầu được thanh toán cho Sàn giao dịch bất động sản theo tỷ giá tại thời điểm ký hợp đồng không", Ngân hàng Nhà nước thấy rằng, việc giao kết hợp đồng với nội dung "giá bán tính bằng USD" là vi phạm quy định pháp luật về quản lý ngoại hối, trái với quy định tại Khoản 1 Điều 398 Bộ luật Dân sự.
Việc thanh toán số tiền còn lại của Hợp đồng do các bên thỏa thuận và phải tuân thủ theo quy định pháp luật về quản lý ngoại hối.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có thông tin giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân2.- Mt số vưng mc khi áp dụng các quy đnh pháp lut về ngoi hi hin nay (Bản pdf tại đây)


ThS. Nguyn Thùy Trang*


Thc hin Nghị quyết s 02/2011/NQ-CP ngày 9/1/2011, Ngh quyết s 11/2011/NQ-CP ngày 01/3/2011 ca Chính ph, Chỉ thị s 01/CT-NHNN ngày 1/3/2011 ca Thng đốc Ngân hàng Nhà c,  năm 2011, c hot động giao dch, niêm yết, thanh toán, qung o ca ngưi cư trú, ngưi không cư trú trên lãnh th Vit Nam đã, đang và s đưc siết cht qun lý theo đúng c quy định v qun ngoi hối ca Nhà nưc. Nhưng, qun lý như thế nào, x ra làm sao vn là một vn đề gây nhiu tranh cãi. Chn chỉnh vic s dụng đng tin Vit Nam, ngăn chn tình trng đô la hóa nên đưc xem xét từ gốc, đó là c quy định ca pháp lut, sau đó là vic thc thi và vn dụng c quy đnh đó trên  thc tế. Trong bi cnh kinh tế thị trưng m ca, giao dch thông thương gia c quốc gia ngày  càng  m rng, đng tin Vit Nam đang chịu sc ép nng n ca vn đề lm phát và mt giá, để đi phó  vi c quy định pháp lut v ngoi hi, nhiu doanh nghip đã la chn nhng phương thc khá linh hot” nhm bo toàn giá tr ngun tin ca mình trong c giao dch vn và giao dch vãng lai.


1. Các quy đnh pháp luật hin hành

T các quy định ca Pháp lnh và Nghị đnh v quản lý ngoại hối…

Điu  22,  Pháp  lnh  Ngoi  hi  s 28/2005/PL-UBTVQH11  ngày
13/12/2005 ca y ban Thưng vụ quốc hi (sau đây gi tt là PL s 28) Quy định hạn chế s dụng ngoại hối: Trên lãnh th Vit Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo của người cư trú, người không cư trú không được thc hin bằng ngoại hối, tr các giao dịch với tổ chc tín dụng, các trường hợp thanh toán thông qua trung gian gồm thu hộ, ủy thác, đại và các trường hợp  cần thiết khác được Thủ tưng Chính phủ cho phép.

 Điu 29, Nghị định 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/006 hưng dn thi hành Pháp lnh Ngoi hi quy định “Trên lãnh th Vit Nam, mọi giao dch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo của người cư trú, người không cư trú kng được thc hin bằng ngoại hối tr các trường hợp sau: . Tiếp sau đó, 12 trưng hp đưc phép giao dch bng ngoi hi. Nếu tổ chc, cá nhân không thuộc 12 trưng hp đã đưc lit s phi tuân thủc quy định ca pháp lut v ngoi hi. 


Đến hưng dn ca Tòa án nhân dân tối cao:

Ngh quyết  s 04/2003/NQ-HĐTP  ngày  27/5/2003  ca  Hi  đồng
Thm phán Tòa án nhân dân ti cao hưng dn áp dụng một s quy định của pháp luật trong vic gii quyết c vụ án kinh tế, đim b, khon 3 mục I quy định: Nếu trong ni dung hợp đng kinh tế, các bên có thỏa thuận giá cả,
thanh toán bằng ngoại t, trong khi đó, một hoặc các bên không được phép thanh toán bng ngoại t, nng sau đó, các bên có thỏa thuận thanh toán bằng đồng Vit Nam hoặc trong nội dung của hợp  đồng kinh tế, các bên thỏa thuận ngoại tệ làm đồng tin định giá (để đảm bảo ổn định giá tr của hợp đồng) nng vic thanh toán là bằng Đồng Vit Nam, thì hợp đồng kinh tế không thuộc trường hợp quy định tại đim a khon 1 Điu 8 Pháp lnh hợp đồng kinh tế và do đó, không b coi vô hiu toàn b.


2. Vic áp dụng các quy đnh pháp lut tn thc tế

Khi nghiên cứuc quy định trên, hn chúng ta đu nhn thy s mâu
thun gia pháp lnh, nghị định và hưng dn ca Tòa án liên quan đến vn đề niêm yết, giao dch bng ngoi hi. Cho đến thi đim này, nhiu tòa án vn áp dụng đim b, khon 3 Nghị quyết  04/2003/NQ-HĐTP để xem xét
hp đng vô hiu. Vy vic xem xét này có phù hp vi quy định pháp lut
hin hành hay không? Hin nay, vn còn nhiu quan đim trái ngưc.

a) Quan đim th nht cho rng, vic căn c vào đim b, khon 3 mc I Ngh quyết 04/ 2003 là hợp lý. Lý do:
- Pháp lnh Ngoi hi chỉ cmc hành vi sau giao dch, thanh toán,
niêm yết, qung o” thc hin bng ngoi hi. Nhưng giá ghi trong hp đồng không thuộc c trưng hp trên, thm c căn c theo Lut S hu trí tu, giá trong hp đng, nhiu khi còn đưc coi là mt kinh doanh nếu giá c hàng hóa đó không thuộc c trưng hp phi đăng ký, kê khai hay niêm yết theo quy định ca pháp lut v giá. Tn thc tế, hu hết giá c ca hàng hóa là do c bên t thỏa thun, và các bên có quyn thỏa thun v vic công khai hay gi bí mt về giá c trong hp đng. Do vy, nếu như có cam kết giữ bo mt hoc giá không thuộc trưng hp phi niêm yết công khai, thì vic ghi giá trong hp đng s không thuộc mt trong bn hành vi trên và đương nhiên, trong tng hp này, vic ghi giá bng ngoi tệ không trái c quy định v qun lý ngoi hi.
- Căn c vào tình hình thc tế, mục đích qun ca Nhà nưc là hn chế hoc nghiêm cm c  giao dch, thanh toán bng ngoi tệ đi vi c hp đng ký kết và thc hin trong lãnh th Vit Nam. Như vy, chỉ cầnc bên thc hin vic thanh toán bng Vit Nam đng thì hp đng đó vn đưc chp nhn khi gii quyết tranh chp ti tòa án.


- Căn c vào li ích ca c bên và xu hưng phát trin c quan h kinh doanh thương mi  hin nay, c doanh nhân có quyn la chn cho mình nhng gii pháp an toàn nht đi vi khon tin ca mình, vic ly tỷ giá làm cơ s xác định giá tr hp đồng s gim cho họ nhng rủi ro trưt giá. Hơn na, có nhiu hp đng gia nhng ngưi cư trú hoặc không cư trú
trên lãnh th Vit Nam, nhưng ngun hàng li nhp t nưc ngoài, t vic định giá bng đng Vit Nam trong hp đồng s gây rủi ro cho ngưi bán hoc ngưi mua nếu t giá tăng hoc gim.
- Đương nhiên, một n c pháp mu chốt không th bỏ qua, đó chính là quy định ti đim b, khon 3 mục I, Nghị quyết 04/2003/NQ-HĐTP ca HĐTP TANDTC.

b) Quan điểm th hai li cho rng, đối với mọi giao dịch được thc hin trên nh thổ Vit  Nam, phi được th hin bng đng Vit Nam.  

Nhng ngưi bo v quan đim này đưa ra nhng lý l sau:

- Căn c quy định của pháp lut v quản lý ngoại hối. Khái nim ca c hành vi giao dch, niêm yết, qung o” khá chung chung, nên s chia làm c trưng hp:

Tờng hợp 1: Đi vi c hp đng mua bán hàng hóa mà giá hàng
hóa thuộc din phi đăng ký, kê khai hay niêm yết theo quy định ca Nhà
nưc thì vic ghi giá trên hp đng bt buc phi bng đng Vit Nam.

Tờng hợp 2: Đi vi c hàng hóa không thuộc trưng hp 1, theo quan đim thứ nht, s không b coi là vi phm pháp lut v ngoi hi. Tuy nhiên, nhng ngưi ủng hộ quan đim hai li không đng tình vi lp lun đó, bi l, trong nhóm 4 hành vi lit của Pháp lnh Ngoi hi, không ch có cụm từ niêm yết, mà còn có hành vi giao dch và qung o. Giao dch là một khái nim rng, t đin tiếng Vit định nghĩa đây là hoạt động đổi chác, mua bán, giao thip,..., vy hành vi mua và bán thông qua hp đồng, thì vic ký hp đng vi c điu khon liên quan cũng s nm trong hot đng giao dch đó, hoc vic gii thiu giá c hàng hóa cho c đi tác bng ngoi tệ (vì khi gi bn chào giá, bên bán s không chỉ gi cho một mà có th là rt nhiu đi tác) thì cũng có th xem như một hành vi qung o v hàng hóa (làm cho đông đo qun chúng biết đến món hàng ca mình).

Do vy, vic ghi giá  trong hp đng bng ngoi t, bt lun trong trưng hp nào cũng vn b coi là trái lut.

- Căn c theo chủ trương, chính sách ca Nhà nưc. T đu năm
2011 đến nay, Chính ph, Ngân hàng Nhà c đã ra một lot c nghị quyết, chỉ thị v vic siết cht qun ngoi hi, ngăn chn tình trng đô la hóa nn kinh tế. Do vy, vic ly t giá để làm căn c thanh toán giá tr hp đồng xem ra không còn p hp vi chủ trương, chính sách ca Chính phủ và c cơ quan hu quan  trong tình hình hin nay. Mun ngăn chn tình trng đô la hóa thì không th duy trì và công nhn vic dùng đô la hay ngoi tệ nào đó đ làm cơ s định giá và ly t giá ti thi đim thanh toán để tính giá tr hp đng, như vy, vn tiếp tc gây nên s bt n đi vi giá tr ca tin đng, và doanh nghip svn tiếp tc s dụng con dao hai i” gia t giá và tin đồng để đi p vi các quy định pháp lut v qun lý ngoi hi.

- Căn c theo tinh thần ớng dẫn ca Ngh quyết 04/2003/NQ- TP. t v hiu lc,  Nghị quyết 04/2003/NQ-HĐTP hưng dn thc hin hp đng kinh tế theo đim a, khon 1 Điu 8 Pháp lnh Hp đng kinh tế. Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2006, khi B lut Dân s và Lut Thương mi
2005 có hiu lc t Pháp lnh Hp đng kinh tế đã hết hiu lc. Vic vin dn Nghị quyết hưng dn cho mt văn bn đã hết hiu lc pháp lut, điu này s trái vi nguyên tc áp dụng pháp lut. Do  vy, vic c tòa án áp dụng tinh thn ca đim b, khon 3 mục I, Nghị quyết 04/2003/NQ-HĐTP khi Pháp lnh Hp đng kinh tế đã hết hiu lc, s đưc coi như vic xét xử theo án l, mà Vit Nam, vic xét xử theo án l chưa đưc coi là mt cơ schính thng. T nhn định trên, căn c pháp là Ngh quyết hưng dn ca tòa án thiếu tính thuyết phc nếu c hp đồng đưc ký kết t ngày 1/7/2006 tr v sau. Ngoài ra, Pháp lnh s 28 và Ngh định s 160/2006/NĐ-CP ra đi sau này cũng đã có  nhng quy định c th v qun ngoi hi, và hưng dn ca tòa án đã không còn p hợp vi tinh thn ca c điu lut này.

- Ngoài ra, khi ghi giá bng ngoi t, ly căn c t giá để tính giá tr hp đng, đi vi c doanh nghip (đc bit doanh nghip Nhà nưc - ngưi qun lý doanh nghip có trách nhim bo toàn ngun vn chủ s hu) s gp mt s rủi ro pháp sau:

       + Có th b xử lý vi phm v hành chính v vic vi phm c quy đnh pháp lut v ngoi hi, hoc thm c vi phm pháp lut hình s nếu vì vic ghi giá và căn c t giá để tính ra Vit Nam đng ti thi đim thanh toán, khiến doanh nghip phi chịu một khon chênh lch ln so vi thi đim ký hp đng trong trưng hp t giá tăng, gây tht thoát cho tài sn ca Nhà nưc. Hành vi trên, nếu b phát hin và x nghiêm khắc, có th s bị truy cu theo Điu 165 B lut Hình s 2000 (sa đi, bổ sung năm 2009) vi ti danh c ý làm trái c quy định ca Nhà nưc v qun kinh tế gây hu qu nghiêm trng nếu thit hi t 100 triu đến dưi 300 triu (khon 1) hoc giá tr thit hi cao hơn theo c khon 2, 3 vi khung hình pht cao nht ca loi ti phm này lên đến 20 năm tù giam.

       + Khi b x hành chính hoặc khi tố hình s, khó có cơ s vin dn đim b, khon 3, mc I, Nghị quyết 04/2003/NQ-HĐTP để bo v cho mình, hưng dn ca Nghị quyết trên áp dụng choc vụ án kinh tế và là căn c để xét hp đng vô hiu. Còn vic ngưi nào đó vi phm c quy định về ngoi hi dn đến hu qu nghiêm trng, gây thit hi tài sn cho Nhà nưc thì hành vi này không còn thun túy v mt dân s, mà đã có dấu hiu ca ti phm hình s. Và vic hành vi đó có b coi là vi phm hành chính hay hình s hay không, s phụ thuộc vào phân tích, nhn định ca cơ quan điu tra, vin kim sát, tòa án hoặc c cơ quan khác có liên quan.

Chúng tôi đng thun vi quan đim thứ hai. Tuy nhiên, hin nay, vic áp dụng pháp lut  v qun ngoi hi còn thiếu thng nht, để kin toàn và áp dụng c bin pháp qun trit để c giao dch bng tin đồng có giá tr, tôi xin đưa ra mt s kiến nghị c th như sau.


3. Mt s kiến ngh đ áp dụng thng nhất các quy đnh pháp lnh
về qun ngoại hi

a) Hoàn thin các quy định pháp lut v quản lý ngoại hối
Sa đi, bổ sung Điu 22 Pháp lnh s 28, để thng nht ch hiu và gitch theo đúng tinh thn ca điu lut, như sau: Quy định hạn chế s dụng ngoại hối: Trên lãnh th Vit Nam, mọi thỏa thuận, giao dịch, thanh toán, niêm yết, qung cáo ca người cư trú, người không cư trú không đưc thc hin bằng ngoại hối,….

         Điu 10, Nghị định 160/2006/NĐ-CP quy định v đng tin thanh toán trong giao dch vãng lai thiếu rõ ràng và có s xung đt vi Điu 22, Pháp lnh s 28, Điu 5, Điu 29, Nghị định 160/ 2006/NĐ-CP. Nguyên văn Điu 10 như sau: Đồng tin s dụng trong thanh toán vãng lai: (1). Người cư trú được la chọn đồng Vit Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi và các đồng tin khác mà tổ chc tín  dụng  được phép chấp nhận làm đồng tin thanh toán trong giao dch vãng lai. (2). Trường hợp s dụng đồng Vit Nam trong thanh toán vãng lai, ngưi cư trú và người không cư trú được chuyển khoản thông  qua tài khoản đồng Vit Nam m tại tổ chc tín dụng được phép. Theo tinh thn ca điu khon này, pháp lut khuyến khích vic thanh toán bng tin Vit Nam đng thi vi c nhng giao dch đưc phép thanh toán bng ngoi tệ (khon 2, đưc chuyn khon thông qua tổ chc tín dụng), n vi vic thanh toán bng  ngoi tệ thì không quy định rõ ràng nên cũng không hiu có b cm chuyn khon hay không?). Bên cnh đó, quy đnh này còn có th gây nên ch hiu khác: Trong giao dch vãng lai, thì ch khi thanh toán qua chuyn khon mới cần thiết phi quy đổi sang Vit Nam đồng, còn thanh toán tin mt thì các bên đương s có quyền tự do?. Vi cách din gii này, chúng ta s nhn thy trái vic quy định đã vin dn ở phn trên. Do vy, theo suy nghĩ ca tôi, khi sa đi, bổ sung Nghị đnh 160/2006/NĐ-CP, nên b Điu 10 hoc sa theo hưng c th, ràng hơn, tránh nhng ch gii thích khác nhau v điu khon này.
         Hi đng thm phán Tòa án Nhân dân ti cao sm ban hành Ngh quyết thay thế Nghị  quyết  04/2003/NQ-HĐTP,  trong đó  có điu khon hưng dn v hp đồng kinh tế vô hiu. Vì c văn bn quy phm pháp lut đã có s thay đi và c hưng dn ca Tòa án Nhân dân ti cao không còn phù hp vi c quy định pháp lut về chính sách cũng như c quy định pháp lut v qun lý ngoi hi ra đi sau này.

Ngân hàng Nhà nưc sm ban hành thông tư hưng dn c th v vic siết cht vic qun ngoi hi trong tình hình hin nay, nhm to một hành lang pháp thng nht để c doanh nghip, cá nhân ca Vit Nam hoc c giao dch trên lãnh th Vit Nam thc hin, tránh hin tưng áp dng lut tùy nghi như hin nay.

b) Siết chặt vic quản lý ngoại hối từ phía các cơ quan chc năng

Đ kim soát chtc giao dch ngoi hi, không chỉ phụ thuộc vào s
n lc ca một s cơ quan chuyên trách như Ngân hàng Nhà nưc, qun thị trưng,... mà còn đòi hi s phi kết hp ca rt nhiu c cơ quan qun Nhà nưc khác: Công an, Vin kim sát, Tòa án, Thanh tra, Kim toán,... và ý thc hiu biết, tuân thủ pháp lut ca doanh nghip, ngưi dân. Kim
soát và hn chế tình trng đô la hóa nn kinh tế chính là một cách kim soát lm phát, tăng giá tr tin đng, thúc đy xut khu, n định phát trin kinh tế ni đa, to dng nim tin ca nhân dân đi vi chính sách tin tệ ca Nhà nưc ta.

c) Tun truyền, ph biến pháp lut đến người dân và doanh nghiệp
V nguyên tắc, đi vi bt k một văn bn pháp quy nào, đ đến đưc
vi đông đo qun chúng nhân dân, c cơ quan hu quan không th b qua bin pháp tuyên truyn. Quy định v ngoi hi là mt trong nhng vn đề nóng và nhy cm, liên quan trc tiếp đến quyn, li ích ca c doanh nghip. Do vy, vic tuyên truyn phi đi đôi vi gii thích, phân tích và gii đáp đưc nhng thc mắc, nêu đưc nhng quyn, li ích cũng như rủi ro ca doanh nghip, s tương  thích gia li ích ca doanh nghip và cnh sách n định kinh tế mô ca Nhà nưc, để từ đó to đưc một din đàn
m vi nhng ngun thông tin trao đổi hai chiu để có bin pháp dung hòa li ích gia c n, góp phn đưa c quy định pháp lut đến gn hơn, hp hơn đi vi nhân dân.

d) Tạo một hành lang pháp an toàn và tạo một môi trưng kinh tế nội địa ổn định, bình ổn giá tr tin đng để doanh nghip yên tâm khi thc hin giao dịch 
Song song vi c bin pháp trên t vic xây dng, kim sát vic tuân thủ c quy định pháp  lut và kim tra, giám sát tính kh thi ca c quy định pháp lut trên thc tế, là một yêu cu không th thiếu đi vi s phát trin ca nn kinh tế quốc dân, to nim tin cho c doanh nghip khi tham gia  kinh doanh. Pháp lut cn phi đưc hiu và áp dụng thng nht, nếu như có nhng quy định chưa rõ ràng và ra đến cơ quan chc năng, thanh tra hay tòa án, mi cơ quan li có ch hiu và xử trí khác nhau v cùng một vụ vic thì tt yếu s gây nên tâm bt n cho nhng ngưi thc hin giao dch.

Qun ngoi hi hin đang là vn đề nóng, c doanh nghip vn đang trông ch vào nhng đng thái tích cc và c th t phía Ngân hàng Nhà nưc, c cơ quan chc năng để tìm ra đưng đi hp nht cho mình, va đúng lut, va đm bo li ích kinh doanh ca doanh nghip.
Tags: , , ,

MINH TRÍ

Đọc giả thân mến! Những bài viết trong Blog Tri Thức Kế Toán nhằm mục đích cho nhật ký cá nhân. Tuy nhiên những bài viết không cần giữ bản quyền. Nếu quý đọc giả cảm thấy yêu mến đăng lại với điều kiện ghi rõ tên tác giả và để lại một đường link bài viết gốc đầy đủ. Kính mong quý đọc giả lưu tâm, kính tri ân. Lê Minh Trí.

HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT BÌNH LUẬN
1. Sử dụng tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, hoặc Tên/URL-Website [có thể bỏ trống URL], hoặc Ẩn danh [Anonymous] để đưa ra comment [bình luận], nếu muốn.
2. Vui lòng đăng bình luận hòa nhã, đúng mực và cố gắng gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể. MINH TRÍ rất vui vì những bình luận thiện chí mang tính xây dựng. Xin chân thành cảm ơn!

0 nhận xét

Leave a Reply