Luật số: 37/2013/QH13 - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 170 CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP


Ngày 20/06/2013 Quốc hội ban hành Luật số: 37/2013/QH13 - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 170 CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP QUỐC HI
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Lut số: 37/2013/QH13
Hà Nội, ngày 20 tháng 6 m 2013


LUẬT
SA ĐI, B SUNG ĐIỀU 170 CỦA LUT DOANH NGHIỆP
Căn cứ Hiến pháp nước Cng hòa hội ch nghĩa Vit Nam năm 1992 đã được sửa đổi, b sung mt s điu theo Ngh quyết s 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Lut sửa đi, b sung Điu 170 ca Luật doanh nghip s60/2005/QH11 đã đưc sửa đổi, b sung theo Điu 3 ca Luật s 38/2009/QH12.
Điều 1
Khon 2 Điều 170 ca Luật doanh nghiệp được sa đi, b sung như sau:
2. Doanh nghip có vn đu tư nước ngoài được thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2006, tr trưng hợp quy định tại khon 3 Điều này, quyền thc hin theo mt trong hai ch sau đây:
a) Đăng ký lại đ t chc qun lý, hot động theo quy định ca Luật này và pháp lut có liên quan.
Doanh nghip có vốn đu tư nưc ngoài đưc thành lp trưc ngày 01 tháng 7 năm 2006, đã hết thi hn hot động theo quy định ti Giy phép đu tư sau ngày 01 tháng 7 năm 2006, chưa thc hin thtục gii thdoanh nghip và có đ ngh đưc tiếp tc hot động phi đăng ký li trưc ngày 01 tháng 02 năm 2014 theo các điu kiện do Chính ph quy định. Trong trưng hp này, vic đăng ký li có hiu lc k t ngày hết hn hot động ghi tn Giy phép đu ;
b) Không đăng ký li; trong trưng hp này, doanh nghiệp t chức qun lý, hoạt đng theo Giấy phép đu tư, Điều lệ doanh nghip. Đi vi những nội dung kng quy định ti Giấy phép đu tư, Điu l doanh nghip, doanh nghip thc hin theo quy định ca Luật này pháp luật có liên quan.
Doanh nghip đưc điu chỉnh, b sung ngành, ngh trong trường hợp không thay đổi thời hn hot động ghi trong Giy phép đu tư; vic điu chỉnh, b sung ngành, ngh đưc thc hin theo quy định ca pháp lut ti thời đim điu chnh, b sung.
Trưng hp thay đi thi hn hoạt động hoặc việc điu chỉnh, bsung ngành, nghlàm thay đổi thi hn hoạt động ghi trong Giấy phép đu tư thì doanh nghip phải đăng ký li theo quy đnh ti điểm a khon này.
Chính ph quy đnh chi tiết khon này.
Điều 2
Luật này hiệu lc thi hành t ngày 01 tháng 8 năm 2013.

Lut này đã được Quc hội nước Cng hòa xã hi chnghĩa Vit Nam khoá XIII, kỳ hp thứ 5 thông qua ngày 20 tháng 6 m 2013.


CHỦ TỊCH QUỐC HỘINguyễn Sinh Hùng


Khoản 2 Điều 170 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 trước khi thay đổi theo Luật số 37/2013/QH13 này cho phép các doanh nghiệp FDI hoặc là đăng ký và tổ chức lại hoạt động của mình theo sự mở rộng của Luật Doanh nghiệp, hoặc là không đăng ký lại và chỉ hoạt động theo khuôn khổ, phạm vi của Giấy phép đầu tư. Thời hạn đăng ký lại theo điều khoản này là trước ngày 1/7/2008 (hai năm sau ngày Luật Doanh nghiệp số 60/2005).


Tuy nhiên, các doanh nghiệp FDI có cam kết chuyển giao không bồi hoàn toàn bộ tài sản đã đầu tư cho Chính phủ Việt Nam sau khi kết thúc thời hạn hoạt động thì chỉ được chuyển đổi theo sự chấp thuận riêng của Chính phủ Việt Nam.Tags: , ,

MINH TRÍ

Đọc giả thân mến! Những bài viết trong Blog Tri Thức Kế Toán nhằm mục đích cho nhật ký cá nhân. Tuy nhiên những bài viết không cần giữ bản quyền. Nếu quý đọc giả cảm thấy yêu mến đăng lại với điều kiện ghi rõ tên tác giả và để lại một đường link bài viết gốc đầy đủ. Kính mong quý đọc giả lưu tâm, kính tri ân. Lê Minh Trí.

HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT BÌNH LUẬN
1. Sử dụng tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, hoặc Tên/URL-Website [có thể bỏ trống URL], hoặc Ẩn danh [Anonymous] để đưa ra comment [bình luận], nếu muốn.
2. Vui lòng đăng bình luận hòa nhã, đúng mực và cố gắng gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể. MINH TRÍ rất vui vì những bình luận thiện chí mang tính xây dựng. Xin chân thành cảm ơn!