CV 5697/BGTVT-TCCB V/v rà soát danh mục công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểmẢnh mang tinh mính họa

Rà soát danh mục công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm


Ngày 18/6, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã ký văn bản số 5697/BGTVT-TCCB gửi các cơ quan đơn vị thuộc Bộ yêu cầu rà soát danh mục công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.


Theo văn bản này, Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát các danh mục nghề được ban hành kèm theo Quyết định số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13/10/1995, số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30/7/1996, số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996, số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/3/1999, số 1580/2000/QĐ- BLĐTBXH ngày 26/12/2000, số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 19/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, từ đó xem xét báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để bổ sung, đưa ra khỏi danh mục hoặc thay đổi điều kiện lao động đối với những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong ngành giao thông vận tải.

Bộ cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị sau khi rà soát gửi báo cáo về Bộ trước ngày 26/6/2013.


Nguồn: Theo Bộ Giao Thông Vận TảiBỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 5697/BGTVT-TCCB V/v rà soát danh mục công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2013


Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ
Bộ Giao thông vận tải nhận được Công văn số 2078/LĐTBXH-ATLĐ ngày 11/6/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc rà soát danh mục công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
Để có cơ sở báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng thời xem xét để bổ sung, đưa ra khỏi danh mục hoặc thay đổi điều kiện lao động đối với những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong ngành giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát các danh mục nghề được ban hành kèm theo Quyết định: số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13/10/1995, số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30/7/1996, số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996, số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/3/1999, số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/12/2000, số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 19/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (theo biểu mẫu được gửi kèm theo) và gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 26/6/2013 để tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB (05b.Ng)
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

RÀ SOÁT DANH MỤC CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM VÀ ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM
(Ban hành kèm theo Công văn số 5697/BGTVT-TCCB ngày 18 tháng 6 năm 2013)
I. Công việc đề nghị đưa vào danh mục
Số TT
Tên công việc
Điều kiện lao động
Loại
Số liệu về điều kiện lao động
Ghi chú
1
Ghi rõ tên công việc đề nghị đưa vào danh mục
Mô tả điều kiện lao động
Đề nghị loại mấy (IV, V, VI)
Đã có số liệu về điều kiện lao động thì đánh dấu “X”
Ghi rõ nếu có gửi kèm số liệu về điều kiện lao động
II. Công việc đề nghị đưa ra danh mục
Số TT
Tên công việc
Điều kiện lao động
Quyết định liên quan
Lý do đưa ra khỏi danh mục
Ghi chú
1
Ghi rõ tên công việc đề nghị đưa ra khỏi danh mục
Mô tả điều kiện lao động hiện tại
Quyết định ban hành tạm thời công việc
Nêu rõ lý do đề nghị đưa ra khỏi danh mục
Ghi rõ nếu có gửi kèm số liệu về điều kiện lao động
III. Công việc thay đổi điều kiện lao động
Số TT
Tên công việc
Điều kiện lao động (theo QĐ)
Quyết định liên quan
Điều kiện lao động hiện tại
Ghi chú
1
Ghi rõ tên công việc đề nghị đưa ra khỏi danh mục
Mô tả điều kiện lao động hiện tại
Quyết định ban hành tạm thời công việc
Nêu rõ lý do đề nghị đưa ra khỏi danh mục
Ghi rõ nếu có gửi kèm số liệu về điều kiện lao động
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 5697/BGTVT-TCCB V/v rà soát danh mục công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2013


Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ
Bộ Giao thông vận tải nhận được Công văn số 2078/LĐTBXH-ATLĐ ngày 11/6/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc rà soát danh mục công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
Để có cơ sở báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng thời xem xét để bổ sung, đưa ra khỏi danh mục hoặc thay đổi điều kiện lao động đối với những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong ngành giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát các danh mục nghề được ban hành kèm theo Quyết định: số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13/10/1995, số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30/7/1996, số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996, số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/3/1999, số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/12/2000, số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 19/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (theo biểu mẫu được gửi kèm theo) và gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 26/6/2013 để tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB (05b.Ng)
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

RÀ SOÁT DANH MỤC CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM VÀ ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM
(Ban hành kèm theo Công văn số 5697/BGTVT-TCCB ngày 18 tháng 6 năm 2013)
I. Công việc đề nghị đưa vào danh mục
Số TT
Tên công việc
Điều kiện lao động
Loại
Số liệu về điều kiện lao động
Ghi chú
1
Ghi rõ tên công việc đề nghị đưa vào danh mục
Mô tả điều kiện lao động
Đề nghị loại mấy (IV, V, VI)
Đã có số liệu về điều kiện lao động thì đánh dấu “X”
Ghi rõ nếu có gửi kèm số liệu về điều kiện lao động
II. Công việc đề nghị đưa ra danh mục
Số TT
Tên công việc
Điều kiện lao động
Quyết định liên quan
Lý do đưa ra khỏi danh mục
Ghi chú
1
Ghi rõ tên công việc đề nghị đưa ra khỏi danh mục
Mô tả điều kiện lao động hiện tại
Quyết định ban hành tạm thời công việc
Nêu rõ lý do đề nghị đưa ra khỏi danh mục
Ghi rõ nếu có gửi kèm số liệu về điều kiện lao động
III. Công việc thay đổi điều kiện lao động
Số TT
Tên công việc
Điều kiện lao động (theo QĐ)
Quyết định liên quan
Điều kiện lao động hiện tại
Ghi chú
1
Ghi rõ tên công việc đề nghị đưa ra khỏi danh mục
Mô tả điều kiện lao động hiện tại
Quyết định ban hành tạm thời công việc
Nêu rõ lý do đề nghị đưa ra khỏi danh mục
Ghi rõ nếu có gửi kèm số liệu về điều kiện lao động

 Có thể tải văn bản tại đây
Tags: , , ,

MINH TRÍ

Đọc giả thân mến! Những bài viết trong Blog Tri Thức Kế Toán nhằm mục đích cho nhật ký cá nhân. Tuy nhiên những bài viết không cần giữ bản quyền. Nếu quý đọc giả cảm thấy yêu mến đăng lại với điều kiện ghi rõ tên tác giả và để lại một đường link bài viết gốc đầy đủ. Kính mong quý đọc giả lưu tâm, kính tri ân. Lê Minh Trí.

HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT BÌNH LUẬN
1. Sử dụng tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, hoặc Tên/URL-Website [có thể bỏ trống URL], hoặc Ẩn danh [Anonymous] để đưa ra comment [bình luận], nếu muốn.
2. Vui lòng đăng bình luận hòa nhã, đúng mực và cố gắng gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể. MINH TRÍ rất vui vì những bình luận thiện chí mang tính xây dựng. Xin chân thành cảm ơn!