Quyết định 693/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 5/4/2013, Bộ Tài chính công bố 43 thủ tục hành chính về thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Ảnh mang tính minh họaCác thủ tục hành chính được công bố theo Quyết định này bao gồm:
1. Thông báo, Thông báo lại việc lựa chọn phương án hưởng ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO
2. Giải trình về tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn được tính vào chi phí được trừ
3. Thông báo định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp
4. Kê khai nộp thuế đối với hoạt động SXKD hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài
5. Khai thuế BVMT đối với tổ chức; hộ gia đình, cá nhân
6. Kê khai, quyết toán thuế đối với khai thác dầu thô của Vietsopetro
7. Thông báo phát hành, báo cáo phát hành Biên lai thu phí, lệ phí
8. Báo cáo tình hình sử dụng, Thông báo hủy Biên lai thu phí, lệ phí
....
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bãi bỏ thủ tục Thông báo tạm dừng của TSCĐ đang dùng cho SXKD do sản xuất theo mùa vụ hoặc tạm dừng để sửa chữa, di chuyển địa điểm, bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ.BỘ TÀI CHÍNH
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 693/QĐ-BTC
Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 43 thủ tục hành chính về thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, gồm:
- 31 thủ tục hành chính mới (Phụ lục 1).
- 10 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế các thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 2151/QĐ-BTC ngày 30/8/2012; Quyết định 1650/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 12/7/2011; Quyết định số 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011 và Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2009 thuộc lĩnh vực Thuế (Phụ lục 2).
- 02 thủ tục hành chính được bãi bỏ (Phụ lục 3).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể tngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Như Điều 3;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu VT, TCT (VT, CC).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ
Hoàng Anh Tuấn

PHỤ LỤC SỐ 1
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 693/QĐ-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính)
STT
TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
HÌNH THỨC SỬA ĐỔI
Ngành, lĩnh vực
Cơ quan thực hiện
I
Cấp Cc thuế1
Khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu thô áp dụng cho Vietsopetro
Cập nhật mới
Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước
Cục Thuế
2
Khai quyết toán thuế tài nguyên đi với du thô áp dụng cho Vietsopetro
Cập nhật mới
Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước
Cục Thuế
3
Khai thuế đặc biệt đối vi dầu thô áp dụng cho Vietsopetro
Cập nhật mới
Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước
Cục Thuế
4
Khai phụ thu tạm tính đi với du lãi theo từng ln xut bán áp dụng cho Vietsopetro
Cập nhật mi
Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước
Cục Thuế
5
Khai thuế TNDN tạm tính theo từng lần xut bán áp dụng cho Vietsopetro
Cập nhật mi
Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước
Cục Thuế
6
Khai phụ thu tạm tính đối với dầu lãi từ tiền kết dư của phần dầu để lại áp dụng cho Vietsopetro
Cập nhật mới
Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước
Cục Thuế
7
Khai quyết toán phụ thu khi giá dầu thô biến động tăng áp dụng cho Vietsopetro
Cập nhật mới
Qun lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước
Cục Thuế
8
Khai thuế TNDN tạm tính đối với thu nhập từ tiền kết dư của phần dầu để lại áp dụng cho Vietsopetro
Cập nhật mi
Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước
Cục Thuế
9
Khai quyết toán thuế TNDN áp dụng cho Vietsopetro
Cập nhật mới
Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước
Cục Thuế
10
Thông báo phát hành Biên lai thu tiền phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in
Cập nhật mới
Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước
Cục Thuế
11
Thông báo thay đổi về hình thức hoặc nội dung Biên lai
Cập nhật mới
Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước
Cục Thuế
12
Báo cáo phát hành Biên lai thu tiền phí, lệ phí
Cập nhật mi
Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước
Cục Thuế
13
Thông báo về việc ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí
Cập nhật mới
Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước
Cục Thuế
14
Thông báo về việc hết thời hạn hoặc chấm dứt ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí
Cập nhật mới
Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước
Cục Thuế
15
Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí
Cập nhật mới
Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước
Cục Thuế
16
Báo cáo tình hình nhận in Biên lai và cung ứng phần mềm tự in
Cập nhật mới
Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nưc
Cục Thuế
17
Thông báo hủy Biên lai thu tiền phí, lệ phí
Cập nhật mi
Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước
Cục Thuế
18
Thông báo kết quả hủy biên lai thu tiền phí, lệ phí
Cập nhật mới
Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước
Cục Thuế
19
Thông báo lựa chọn phương án hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO
Cập nhật mới
Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước
Cục Thuế
20
Thông báo lại lựa chọn phương án hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO
Cập nhật mới
Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước
Cục Thuế
III
Cấp Chi cục thuế21
Thông báo phát hành Biên lai thu tiền phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in
Cập nhật mới
Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước
Chi cục Thuế
22
Thông báo thay đổi về hình thức hoặc nội dung Biên lai
Cập nhật mới
Qun lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước
Chi cục Thuế
23
Báo cáo phát hành Biên lai thu tiền phí, lệ phí
Cập nhật mới
Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước
Chi cục Thuế
24
Thông báo về việc ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí
Cập nhật mới
Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước
Chi cục Thuế
25
Thông báo về việc hết thời hạn hoặc chấm dứt ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí
Cập nhật mới
Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước
Chi cục Thuế
26
Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí
Cập nhật mới
Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước
Chi cục Thuế
27
Báo cáo tình hình nhận in Biên lai và cung ứng phần mềm tự in
Cập nhật mới
Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước
Chi cục Thuế
28
Thông báo hủy Biên lai thu tiền phí, lệ phí
Cập nhật mi
Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước
Chi cục Thuế
29
Thông báo kết quả hủy biên lai thu tiền phí, lệ phí
Cập nhật mi
Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước
Chi cục Thuế
30
Thông báo lựa chọn phương án hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp đang được hưng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO
Cập nhật mới
Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước
Chi cục Thuế
31
Thông báo lại lựa chọn phương án hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO
Cập nhật mới
Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước
Chi cục Thuế

PHỤ LỤC SỐ 2
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành k
èm theo Quyết định số 693/QĐ-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính)
STT
TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Ngành, lĩnh vực
Nội dung sửa đổi
quan thc hiện
Ghi chú

A
TTHC sửa đổi, bổ sung

I
Cấp Cục Thuế

1
Thông báo phát hành Biên lai thu tiền phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí tự in (B-BTC-115224-TT)
Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước
- Gộp 2 thủ tục 161, 162 phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009
- Sửa tên TTHC
- Quy định rõ về mẫu thông báo phát hành Biên lai là mẫu 04b
Cục Thuế
Sửa đi TTHC số TT 161, 162 phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009

2
Giải trình về tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN (B-BTC-172003-TT)
Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước
- Bổ sung thêm các cơ quan xác nhận vào văn bản xác nhận về nơi xảy ra việc thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn
Cục Thuế
Sửa đổi TTHC số TT 1 phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011

3
Thông báo định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp (B- BTC-172010-TT)
Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước
- Bổ sung thêm thời hạn nộp thông báo là "03 tháng đầu năm hoặc 03 tháng kể từ khi bắt đầu đi vào sản xuất, kinh doanh"
Cục Thuế
Sửa đổi TTHC số TT 5 phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011
4
Kê khai và nộp thuế đối vi hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nước ngoài
Qun lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước
- Sửa tên TTHC
- Bỏ quy định về việc xuất trình bản chính khi kê khai thuế
- Bỏ quy định về việc yêu cầu có xác nhận vào báo cáo tài chính của cơ quan thuế, tài chính tại nưc đầu tư (nếu nước, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư có tổ chức kiểm toán độc lập) hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền tại nước, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư.
Cục Thuế
Sửa đổi TTHC số TT 3 phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1650/QĐ-BTC ngày 12/7/2011
5
Khai thuế bảo vệ môi trường đối với tổ chức; hộ gia đình, cá nhân.
Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước
- Bổ sung thêm quy định về thành phần hồ sơ kèm theo Tờ khai thuế BVMT đối với trường hợp là tổ chức, cá nhân tự sản xuất bao bì đóng gói sẵn hàng hóa.
- Bổ sung mẫu bảng kê hóa đơn bán bao bì theo mẫu số 03/TBVMT
Cục Thuế
Sửa đổi TTHC số TT 36 phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 2151/QĐ-BTC ngày 30/8/2012
II
Cấp Chi cục thuế
6
Thông báo phát hành Biên lai thu tiền phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí tự in (B-BTC-112485-TT)
Qun lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nưc
- Sửa tên TTHC
- Quy định về mu thông báo phát hành Biên lai là mẫu 04b
Chi cục Thuế
Sửa đổi TTHC số TT 147 phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009
7
Giải trình về tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN (B-BTC-172043-TT)
Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước
- Bổ sung thêm các cơ quan xác nhận vào văn bản xác nhận về nơi xảy ra việc thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn
Chi cục Thuế
Sửa đổi TTHC số TT 11 phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011
8
Thông báo định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp (B-BTC-172048-TT)
Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước
- Bsung thêm thời hạn nộp thông báo là "03 tháng đầu năm hoặc 03 tháng kể từ khi bắt đầu đi vào sn xuất, kinh doanh"
Chi cục Thuế
Sửa đổi TTHC số TT 5 phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011
9
Kê khai và nộp thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nước ngoài
Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước
- Sửa tên TTHC
- Bỏ quy định về việc xuất trình bản chính khi kê khai thuế
- Bỏ quy định về việc yêu cầu có xác nhận vào báo cáo tài chính của cơ quan thuế, tài chính tại nước đầu tư (nếu nước, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư có tổ chức kiểm toán độc lập) hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền tại nước, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư.
Chi cục Thuế
Sửa đổi TTHC số TT 3 phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1650/QĐ-BTC ngày 12/7/2011
10
Khai thuế bảo vệ môi trường đối với tổ chức; hộ gia đình, cá nhân.
Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước
- Bổ sung thêm quy định về thành phần hồ sơ kèm theo Tờ khai thuế BVMT đối với trường hợp là tổ chức, cá nhân tự sản xuất bao bì đóng gói sẵn hàng hóa.
- Bổ sung mẫu bảng kê hóa đơn bán bao bì theo mẫu số 03/TBVMT
Chi cục Thuế
Sửa đổi TTHC số TT 32 phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 2151/QĐ-BTC ngày 30/8/2012

PHỤ LỤC SỐ 3
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số
693/QĐ-BTC ngày 05/4/2013 của Bộ Tài chính)
STT
TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện
Ghi chú
I
Cp Cc thuế1
Thông báo tạm dừng của TSCĐ đang dùng cho SXKD do sản xuất theo mùa vụ hoặc tạm dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ (B-BTC-172009-TT)
Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của NSNN
Cục thuế
Bãi bỏ TTHC số 4 phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011
II
Cấp Chi cục Thuế2
Thông báo tạm dừng của TSCĐ đang dùng cho SXKD do sản xuất theo mùa vhoặc tạm dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ (B-BTC-172047-TT)
Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của NSNN
Chi cục thuế
Bãi bỏ TTHC số 14 phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011Tags: , , ,

MINH TRÍ

Đọc giả thân mến! Những bài viết trong Blog Tri Thức Kế Toán nhằm mục đích cho nhật ký cá nhân. Tuy nhiên những bài viết không cần giữ bản quyền. Nếu quý đọc giả cảm thấy yêu mến đăng lại với điều kiện ghi rõ tên tác giả và để lại một đường link bài viết gốc đầy đủ. Kính mong quý đọc giả lưu tâm, kính tri ân. Lê Minh Trí.

HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT BÌNH LUẬN
1. Sử dụng tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, hoặc Tên/URL-Website [có thể bỏ trống URL], hoặc Ẩn danh [Anonymous] để đưa ra comment [bình luận], nếu muốn.
2. Vui lòng đăng bình luận hòa nhã, đúng mực và cố gắng gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể. MINH TRÍ rất vui vì những bình luận thiện chí mang tính xây dựng. Xin chân thành cảm ơn!